TopByvanie.com

SK EN
Zavolajte nám
0948 348 252

GDPR

Spoločnosť TOP BYVANIE REALITY I., s.r.o., so sídlom Kamenné pole 4449/3, 031 04  Liptovský Mikuláš, IČO: 51 814 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70446/L (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) pri poskytovaní služieb v rámci svojho podnikateľského oprávnenia zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“).